Interrupčný zákon

Interrupčný zákon č. 73/1986 Zb.

 Zákon upravuje, za akých okolností môže žena požiadať o prerušenie tehotenstva alebo za akých okolností jej prerušenie tehotenstva môže odporučiť lekár.

Ak žena nedovŕšila šestnásť rokov, možno umelo prerušiť  tehotenstvo so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy.

Podľa zákona, žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania. Pri vážnych  psychiatrických dôvodoch sa môže urobiť výnimka, napríklad ak má pacientka samovražedné sklony, alebo je inak ohrozený život jej dieťaťa, vtedy je možné zákrok robiť do šestnásteho týždňa gravidity. Z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do dvadsaťštyri týždňov jeho trvania.

V súčasnej dobe nie je potrebné udávať dôvod – predpokladá  sa, že sa žena dostala nechceným počatím do obtiažne riešiteľnej životnej situácie. O prerušenie tehotenstva požiada svojho obvodného gynekológa, ktorý so žiadateľkou spíše tzv. Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná. Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.

Podmienkou je, že v posledných 6-tich mesiacoch žena nepodstúpila umelé prerušenie tehotenstva, čiže zo zákona má žena nárok na interrupciu dvakrát do roka. Ak má viacej, ako 35 rokov a má dve žijúce deti, potom toto časové obmedzenie odpadá a ak má viacej ako 40 rokov nemusí spĺňať ani podmienku o počte porodených detí.

Po spísaní žiadosti sa žena podrobí gynekologickému vyšetreniu a ultrazvukovému vyšetreniu, ktoré overí, či je plod uložený skutočne v maternici, overí, že sa jedná  o živý plod a zároveň sa spresní doba tehotenstva. Za spísanie žiadosti a prevedenie príslušných vyšetrení a samotný zákrok sa platí. Celkové náklady spojené s interrupciou sú v súčasnej dobe maximálne 7,5 tisíc Sk (249,- Eur) podľa zvoleného pracoviska.

Zákon upravuje okolnosti, za ktorých žena môže žiadať  o prerušenie zo zdravotných dôvodov. Pri týchto okolnostiach, čiže pri odporúčaní zákroku odborným lekárom, je zákrok bezplatný a hradí ho poisťovňa.